Vés al contingut (premeu Retorn)

UPC

Universitat Politècnica de Catalunya

UPC

La Universitat Politècnica de Catalunya ∙ BarcelonaTech (UPC) és una institució pública de recerca i d’educació superior en els àmbits de l’enginyeria, l’arquitectura i les ciències. El seu ventall d’expertesa és molt ampli i la seva participació té diferents branques en el projecte.

Per part de la Universitat Politècnica de Catalunya, al projecte REFER hi participen 4 instituts o grups de recerca:

  • Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI): també participarà en aquest projecte, en particular el grup de piles de combustible. El grup ha realitzat múltiples projectes de recerca orientats a la millora de la operació de les piles PEM. Els resultats, publicats a les principals revistes de piles de combustible, són models detallats del funcionament dinàmic de les piles; mètodes de caracterització experimental, estimació i diagnosi que permeten conèixer l’estat intern de la pila; i dissenys de controladors que permeten la regulació i el seguiment de consignes de manera robusta i eficient energèticament. El grup també ha obtingut resultats rellevants en relació a la gestió de potència en sistemes de generació basats en piles de combustible PEM. El grup disposa d’un laboratori amb cinc estacions de treball amb un elevat grau de monitorització orientades a la validació experimental dels models, els procediments i els dissenys desenvolupats. La Maria Serra Prat és la persona de l’IRI destinada al projecte REFER.

IRI

  • Institut de Tècniques Energètiques (INTE): investiga la catàlisi i la producció d'hidrogen i corrents riques en hidrogen per alimentar piles de combustible. Abasta camps des de la preparació dels catalitzadors i la seva caracterització fins a aspectes d'enginyeria de la reacció. Entre els processos més estudiats hi hauria la producció d'hidrogen mitjançant processos de reformat i processos fotocatalítics i la utilització de diòxid de carboni per a la formació de nous compostos químics d'alt valor afegit. D'altra banda s'estudien nous dissenys de reactors i microreactors per a la intensificació i optimització de processos, que inclouen reactors catalítics de membrana i el desenvolupament d'estructures monolítiques amb microcanals. Jordi Llorca Piqué és la persona de contacte d’aquest institut en el projecte

   INTE

  • Grup d’Investigació en Enginyeria de Projectes (GIIP): té com a objectius el desenvolupament de la teoria i la pràctica per a la gestió de projectes temporals multidisciplinaris i multiculturals, aportant les capacitats tècniques i socioeconòmiques necessàries per donar un enfocament innovador al desenvolupament de les pròpies habilitats en gestió de projectes que tinguin una visió integrada dels aspectes mediambientals, de seguretat i de qualitat fonamentals. Aquest grup està format per 17 investigadors. Beatriz Amante García és la persona de contacte d'aquest grup en aquest pojecte. 

 GIIP

 

Rol en el projecte REFER:

El rol de la UPC en el projecte REFER estarà centrat en quatre subtasques diferents de la WP4.

En primer lloc el grup INTE participarà en el desenvolupament i test de la unitat de reformat de gasos. El reformador és un reactor catalític en el qual tindrà lloc la transformació de metà, component majoritari del gas natural, a hidrogen, que s'utilitzarà com a combustible per les cel•les SOFC.

Per altra banda, mitjançant el grup IRII, la UPC s’encarregarà també del control i monitorització de la unitat de generació. Això inclou el disseny d’un sistema de control dels diferents punts crítics com temperatures d’entrada i sortida de gasos als diferents punts, pressions , cabals, etc. D’aquesta manera es podrà oferir un seguiment del funcionament del prototip i es podran validar de forma més precisa els modes d’operació del rendiment del sistema, així com la seva flexibilitat a possibles variacions en els paràmetres d’operació.

La tercera subtasca del WP4 en la que participa la UPC es realitza de la mà de LEITAT i en la recerca de cel∙lules solars amb contactes posteriors (IBC) i de silici negre en la cara frontal “Black silicon”.

Finalment, el GIIP participarà en la valoració de les mesures i procediments per a reutilitzar bateries de vehicle elèctric al mateix temps que n’estudiarà la seva durabilitat sota diferents corbes de demanda derivades dels demostradors i d’altres edificis amb sistemes de generació energètica de l’AMB. Així mateix, també és l'encarregat de la recollida de dades per a la realització de l'anàlisi del cicle de vida (ACV) del projecte de la comunitat LCAenerboost.